سوالات متداول
ردیف عنوان سوالات دریافت پاسخ
1 1-با توجه به بین المللی بودن کنفرانس آیا حتما باید مقاله انگلیسی ارسال کنیم؟
2 2-در صورت پذیرش مقالات بصورت سخنرانی، آیا حتما باید به محل کنفرانس سفر کنیم؟
3 3- آیا برای افرادی که به صورت غیر حضوری ثبت نام کردند گواهینامه و لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس دریافت می کنند؟
4 4- در قبال هزینه پرداختی حضوری چه مواردی به پژوهشگران تحویل می گردد؟ آیا تمام نویسندگان بایستی هزینه بپردازند؟
5 5-در صورت شرکت در کنفرانس یا پذیرش مقاله، نحوه پرداخت هزینه های ثبت نام چگونه است؟
6 6- آیا تمام نویسندگان همکار گواهینامه دریافت می کنند ؟
7 7- آیا قبل از ارسال مقاله هزینه ای پرداخت می گردد؟ هزینه های کنفرانس به چه میزان است؟
8 8-هر نویسنده مقاله مجاز به ارائه چند مقاله به این کنفرانس می باشد؟
9 9- روند پذیرش و چاپ مقاله چگونه می باشد؟
10 10-مقاله را از چه طریقی بایستی برای کنفرانس ارسال نمود؟ ازطریق ایمیل یا سامانه کاربران؟ چگونه؟
11 11-آیا مقالات مروری نیز مورد پذیرش واقع می شوند؟