اهداف کنفرانس

فراهم نمودن بستر مناسب برای تبادل افکار و دستاوردهای تحقیقاتی فعالان و اندیشمندان حوزه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، امور مالی ، تجارت ، بانک

ارائه دستاوردهای علمی و تحقیقاتی جهت استفاده در زمینه پیشرفت مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، امور مالی ، تجارت ، بانک

فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای شناخت اصولی و گشترده تبادل صنعت و دانشگاه

آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردهای مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، امور مالی ، تجارت ، بانک