مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، امور مالی ، تجارت ، بانک

دانشگاه­ ها، آموزش و پرورش، مراكز مشاوره  و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي

كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در حوزه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، امور مالی ، تجارت ، بانک

وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه

كليه سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي سياستگذار در حوزه مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ، امور مالی ، تجارت ، بانک