کمیته علمی و داوری کنفرانس

آرزو کیارسی - دانشجوی دکتری بازاریابی دانشگاه آزاد واحد اهواز

اسماعیل امیری - دکتری حسابداری دانشگاه مازندران بابلسر

بهرام جلیل زاده امین - دکتری مدیریت دولتی 

پریسا خاکی - دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد قزوین

سارا امیر حصاری - دکتری مدیریت بازرگانی

سیده معصومه کنعانی - دکتری مدیریت آموزشی

سیده حکیمه هاشمی - دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

شکوفا کبیری - دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد علی آباد

شهرزاد احمدی - دکتری حسابداری دانشگاه آزاد واحد ساری

عماد رضایی - دکتری حسابداری دانشگاه اگررین ارمنستان - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ملایر

محسن عامری - دکتری مدیریت بازرگانی

مریم دژ طاهریان - دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان

مهدی مهذبی - دکتری مدیریت دولتی دانشگاه خوارزمی

مصطفی قناد - دکتری تخصصی حسابداری

منصوره معيني کربکندي - دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

مرجان بدری - دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

وحید بخردی نسب - دکتری حسابداری دانشگاه آزاد نجف آباد

محمد ابراهیم سماوی - دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

مریم پوریزدانی کجور - دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

مهدی نبی پورافروزی - دکتری مالی ( گرایش مهندسی مالی ) دانشگاه تهران

رضا پزشکی زاده - دکتری حسابداری